fbpx

Tu știi care sunt noile reguli în domeniul ordinii și liniștii publice? Află chiar de la polițiști!

Hoți de mici. Doi adolescenți cu mai multe furturi la activ, reținuți de polițiști
29 ianuarie 2020
CJ Cluj – Deschiderea ofertelor pentru echipamente la stațiile de transfer din cadrul SMID
29 ianuarie 2020

Tu știi care sunt noile reguli în domeniul ordinii și liniștii publice? Află chiar de la polițiști!

La sfârșitul lunii ianuarie a anului 2020 au intrat învigoare modificările mai multor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice.  Legeainstituie reguli clare și transparente referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor sau al vehiculului, sunt prezentatecondițiile în care o persoană poate fi condusă la sediul poliției și situațiile în care polițistul poateutiliza forța, respectiv sunt introduse garanțiisuplimentare pentru respectarea drepturilorcetățeanului.

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, a fostpublicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unoracte normative din domeniul ordinii și siguranțeipublice.

Actul normativ modifică și completează Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștiipublice, Legea nr. 218/2002 privind organizarea șifuncționarea Poliției Române și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea șifuncționarea Poliției de Frontieră Române.

Aceste modificări intră în vigoare în 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv la data de 26 ianuarie 2020.

De la momentul publicării actului normativ, PolițiaRomână a demarat o campanie de informare publicăreferitoare drepturile și obligațiile persoanelor și ale instituțiilor de aplicare a legii, precum și garanțiileoferite conform noului cadru legal.

De asemenea, au fost inițiate sesiuni de instruire pentrupolițiști, astfel încât aceștia

fie pregătiți pentru punerea în aplicare a noilorprevederi legale

Legea instituie reguli clare și transparente referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelorsau al vehiculului. De asemenea, sunt prezentatecondițiile în care o persoană poate fi condusă la sediulpolitiei și situațiile în care polițistul poate utiliza forța, respectiv sunt introduse garanții suplimentare pentrurespectarea drepturilor cetățeanului.

Este înăsprit cadrul juridic pentru o serie de fapteantisociale, precum refuzul persoanei de a da relațiipentru stabilirea identității sale sau organizarea de petreceri private în spațiul public, în proximitateaimobilelor cu destinația de locuințe.

Polițistul are dreptul solicite persoanei care face obiectul legitimării țină mâinile la vedere și, dupăcaz, renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folositepentru un atac armat.

Totodată, acesta are dreptul conducă o persoană la sediul poliției, atunci când: nu s-a putut stabili (pe loc) identitatea acesteia, ori exista motive verosimile pentrua bănui identitatea declarată nu este reală saudocumentele prezentate nu sunt veridice; din cauzacomportamentului, locului, momentului, circumstanțelor, ori bunurilor aflate asupra sa, creeazămotive verosimile pentru a bănui pregătește sau a comis o faptă ilegală; prin acțiunile sale pericliteazăviața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică; luarea unor măsurilegale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceastasau pentru ordinea publică.

Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliție la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situației de fapt și, după caz, luareamăsurilor legale.

Verificarea situației de fapt și, după caz, luareamăsurilor legale față de persoana condusă la sediulpoliției se realizează de îndată.

 

Se introduc garanții pentru persoana condusă la sediulpoliției, aceasta având următoarele drepturi: de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediulpoliției; de a fi informată cu privire la drepturile ce-i revin; de a formula contestație împotriva dispuneriimăsurii; de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiții care asigureconfidențialitatea, precum și de a nu da nicio declarațiefără prezența acestuia, cu excepția comunicării datelorde identificare ori a unor informații necesare înlăturăriiunei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătățiisau integrității corporale a sa ori a altei persoane; de a solicita informarea unui membru de familie sau a alteipersoane desemnate de aceasta cu privire la măsuraluată; de a solicita informarea reprezentanțilordiplomatici ai statului de proveniență, în cazulcetățenilor străini; de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta; de a comunica prin interpret sau prin intermediul uneipersoane cu aptitudini de comunicare, în situația încare nu vorbește, nu înțelege limba română, nu se poateexprima sau prezintă handicap auditiv orisurdocecitate.

De asemenea, polițistul este îndreptățit pătrundă, înorice mod, într-o locuință sau într-un spațiu delimitatce aparține ori este folosit de o persoană fizică saujuridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentatului legal, pentru a salva viața sauintegritatea corporală a unei persoane, dacă existăindicii în acel spațiu este o persoană aflată înpericol.