fbpx

Restricții de tonaj pe mai multe drumuri județene din Cluj

Voucherele de vacanță vor fi prelungite în 2021. Florin Cîțu: Cele de anul acesta vor fi emise în 2022
11 februarie 2021
Vremea se schimbă radical! Ger cumplit și temperaturi până la -20 de grade
11 februarie 2021

Restricții de tonaj pe mai multe drumuri județene din Cluj

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L,

sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M,

poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

Secțiunea 1 – Motivul adoptării actului administrativ
1. Descrierea situației actuale:
           Prin HCJ nr. 3 din 31 ianuarie 2020 au fost introduse restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650 aplicabile până în 31.12.2020.
1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:
Consiliul Județean Cluj în calitate de autoritate publică locală, proprietar și administrator al întregii infrastructuri de drumuri de interes județean, are ca atribuție exclusivă, statuată în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ la Partea a III-a, Titlul V, capitolul VI, secțiunea 1, art. 173 alin (1), lit. c), lit d) și alin. (5) lit. l), realizarea tuturor activităților de interes public referitoare la administrarea drumurilor de interes județean.În exercitarea acestor atribuții, Consiliul Județean Cluj, potrivit Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a asigura starea de viabilitate și buna desfășurare a traficului auto și/sau pietonal pentru cei aproximativ 1200 km de drumuri clasificate de interes județean, în funcție de starea de viabilitate ale acestora.Conform art. 44 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997 “Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.”
1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:
În temeiul art. 5 pct. 2 lit. b) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, activitățile edilitar gospodărești în domeniul administrării drumurilor şi străzilor trebuie să asigure și verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora. Pentru a asigura protejarea celorlalţi participanţi la trafic, a locuitorilor localităţilor riverane drumului judeţean DJ 107 R (km 21+350 – km 28+650), dar mai ales a stării de viabilitate a acestui sector de drum, se impune adoptarea unei hotărâri de Consiliu Judeţean de restricționare a traficului din zonă ȋn anul 2021 şi în anul 2022.           Analizând ȋmpreună cu reprezentanți ai U.A.T. comuna Ciurila, rezultatele obținute ȋn anul 2020, după intrarea ȋn vigoare a HCJ nr. 44 din 29 martie 2019 şi a HCJ nr. 3 din 31 ianuarie 2020, privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107 R, sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650 constatăm că se impune adoptarea unei hotărâri de Consiliu Judeţean de restricționare a traficului din zonă ȋn anul 2021 şi în anul 2022.Precizăm faptul că în situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:  ➢ art. 173, alin (1) lit. c), lit d) și alin. (5) lit. l), art. 182 alin (2), secțiunea 1, capitolul VI, Titlul V, Partea a III-a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;➢ art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;➢ art. 5 alin. (7) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare➢ Ordinul comun al Ministrului de Interne și al Ministrului Transporturilor nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restrictiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.
2. Schimbări preconizate: 
▪ Nu este cazul
Secțiunea a 2-a – Impactul socio-economic: 
▪ Nu este cazul
Secțiunea a 3-a – Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 
▪ Nu este cazul
Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ
Administratorul drumului public va informa participanţii la trafic prin mass-media, prin afişare la sediul Consiliului Județean Cluj şi pe site-ul instituției asupra condiţiilor de circulaţie pe sectorul de drum respectiv: durata restricţiei, rute ocolitoare, precum şi alte informații solicitate.Consultare comuna Ciurila (acţiune intreprinsă).
Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrativeîn vigoare și măsuri de implementare:
▪ Nu este cazul.
Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare: 
▪ Nu este cazul

INIȚIATOR,

PREŞEDINTE,

Alin Tișe